fbpx
Domov / Zásady ochrany osobných údajov
Späť

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

na základe čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len ako skratka „GDPR

V tomto dokumente Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby sú informácie ohľadne účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov, informácie ohľadne poskytovania Vašich osobných údajov tretím stranám, informácie ohľadne prístupu k Vašim osobným údajom a o Vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V prípade, že zvažujete poskytnutie Vašich osobných údajov, prostredníctvom webovej stránky www.smartbase.sk (ďalej len ako skratka “Webová stránka”), našej spoločnosti SmartBase s. r. o., so sídlom Zimná 14181/2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 348 071, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24668/S; (ďalej ako skratka „prevádzkovateľ”) by sme Vás radi informovali o spôsobe spracovania Vašich osobných údajov v súvislosti s ponúkaním, poskytovaním a zabezpečovaním našich služieb.

1. Ktoré osobné údaje spracúvame?

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • mobilné číslo
 • pracovná pozícia
 • názov zamestnávateľa
 • osobné údaje uvedené vo Vašom životopise
 • Vašu fotku
 • Vaše audio-vizuálne vyobrazenie
 • LinkedIn URL
 • GitHub URL
 • Vašu správu, ktorú nám zašlete
 • Z akého dôvodu spracovávame Vaše osobné údaje a aký je účel a právny základ spracúvania?

2. Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

2.1. Plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.1.1. Vaše osobné údaje sa používajú na účel poskytnutia služieb Poskytovateľom (tak ako sú definované na Webovej stránke) vrátane predzmluvných vzťahov vyplývajúcich z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie:

 • efektívna komunikácia v súvislosti s poskytovaním služieb;
 • zabezpečenie vyriešenia Vašej sťažnosti alebo uplatneného nároku;
 • zabezpečenie riadneho poskytovania / vybavenia služieb Poskytovateľom;
 • plnenie našich povinnosti a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy medzi Vami a nami v súvislosti so službami, vrátane fakturácie;
 • zasielanie upozornení ohľadne akýchkoľvek zmien a aktualizácií vo vzťahu ku službám Poskytovateľa, vrátane noviniek;
 • komunikácia a overovanie Vašej identity prostredníctvom e-mailovej adresy a telefónneho čísla;
 • iné záležitosti nevyhnutné pre služby Poskytovateľa.

2.1.2. V prípade, ak sa uchádzate o pracovné miesto elektronicky, tak Vaše osobné údaje budú použité na účely naplnenia zamestnávateľových povinností v súvislosti so zamestnávaním, vrátane predzmluvných vzťahov. Tento účel zahŕňa v predzmluvnej fáze najmä nasledovné spracovateľské operácie:

 • posúdenie žiadosti o pracovné miesto;
 • osobný pohovor;
 • zasielanie osobných údajov uchádzačom;
 • zabezpečenia náborového procesu.

2.2. Vaše osobné údaje spracúvame na účely vybavenia Vašej sťažnosti na právnom základe splnenia zákonnej požiadavky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Spracúvané osobné údaje sú použité na nasledovné spracovateľské operácie:

 • zaznamenanie sťažnosti;
 • posúdenie sťažnosti;
 • overenie či osoba, ktorá podala sťažnosť je oprávnená podať sťažnosť;
 • upovedomenie o výsledku posúdenia sťažnosti.

2.3. Vaše osobné údaje spracúvame na účely vytvorenia databázy fyzických a právnických osôb za účelom naviazania obchodných vzťahov v budúcnosti a zabezpečenia vzájomnej komunikácie v prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo online formulára. V tomto prípade je našim oprávneným záujmom zabezpečenia efektívnej, bezchybnej a priamej vzájomnej komunikácie.

2.4. Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR získavame v prípade, že sa nedá aplikovať žiaden z vyššie uvedených právnych základov. Prevádzkovateľ získava Váš dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný súhlas na nasledovné účely:

 • uchovávanie Vášho životopisu v našej databáze;
 • marketingová komunikácia najmä aktívne informovanie (prostredníctvom e-mailov, SMS, webových služieb, telefonicky, sociálnych sietí a iných komunikačných kanálov) ohľadne našich aktivitách a službách a o aktivitách a službách tretích strán.

3. S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

3.1. Externí poskytovatelia služieb: V súlade so zákonnými a zmluvnými povinnosťami spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb (sprostredkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia) a zdieľame Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie služieb. Naši externí poskytovatelia služieb sú najmä IT poskytovatelia a obchodní zástupcovia.

3.2. Predtým než zdieľame Vaše osobné údaje iným sprostredkovateľom, uzatvoríme s týmito sprostredkovateľmi písomnú zmluvu, aby bolo spracúvanie v súlade s princípmi v zmysle GDPR.

3.3. Štátne orgány: Niektoré zákonné povinnosti môže Poskytovateľ splniť iba v prípade, ak poskytne Vaše osobné údaje štátnym orgánom, ako sú daňové orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní.

3.4. Iní príjemcovia – na základe súhlasu.

4. Môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do iných krajín (vrátane mimo Európskej únie)?

4.1. Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

5. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

5.1. V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej požiadavky, Vaše osobné údaje budú spracúvané počas doby určenej na základe alebo v zmysle platnej právnej úpravy.

5.2. V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, Vaše osobné údaje budú spracúvania do konca platnosti zmluvy.

5.3. Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať Vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť ich uchovávať.

5.4. Niektoré transakčné detaily a korešpondencia môžu byť uchovávané do konca premlčacej doby alebo do doby v zmysle platnej právnej úpravy.

6. Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame;
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov;
 • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne;
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene;
 • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania;
 • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

7. Ako môžete uplatniť Vaše práva?

elektronicky:  info@smartbase.sk
písomne na adresu: SmartBase s. r. o., Prešovská 40/A, 821 02 Bratislava

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba: Veronika Jendeková, kontaktná adresa: Prešovská 40/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info@smartbase.sk , tel.: +421 950 487 784.

8. Cookies

[cookie_declaration lang=“sk“]

9. Rôzne

Toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov je platné a účinné od 05.08.2019.